جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان دو نمونه از ترس های پسندیده را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) ترس از خطر و عاقبت کار های بد.
ب) ترس از دوستی و همراهی با بدان.
ج) ترس و دوری از مکان های ناامن و خطرناک.