جواب ایستگاه فکر صفحه ۷۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم یکی از دو کلمه ی «صحیح» یا «باطل» را در جای خالی بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

یکی از دو کلمه ی «صحیح» یا «باطل» را در جای خالی بنویسید.
سفر در ماه رمضان
سفر رفتن:
پیش از ظهر از شهرش حرکت کند: روزه اش ……………… است.
بعد از ظهر از شهرش حرکت کند: روزه اش ……………… است.
بازگشت از سفر:
پیش از ظهر به شهرش برسد: روزه ی آن روز ………………… است
بعد از ظهر به شهرش برسد: روزه ی آن روز ………………… است.
اگر نماز مسافر در شهری کامل باشد، روزه اش در آنجا ………………… است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سفر رفتن:
پیش از ظهر از شهرش حرکت کند: روزه اش .باطل. است.
بعد از ظهر از شهرش حرکت کند: روزه اش .صحیح. است.
بازگشت از سفر:
پیش از ظهر به شهرش برسد: روزه ی آن روز .صحیح. است.
بعد از ظهر به شهرش برسد: روزه ی آن روز .باطل. است.
اگر نماز مسافر در شهری کامل باشد، روزه اش در آنجا .صحیح. است.