جواب بارش فکری صفحه ۸۴ کتاب کار و فناوری پایه هشتم رابطه بین رفتار با حیوانات مختلف و تاثیر آن بر روی انسان و بازدهی تولید و سلامت حیوانات اهلی را برسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مرغ : مراقبت ویژه و طبق اصول : پروار شدن و افزایش میزان تخم مرغ.