جواب آزمایش کنید صفحه ۱۶ کتاب علوم تجربی پایه نهم چرا محلول نمک ها رسانای جریان الکتریکی است ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیر نمک ها از یونهای مثبت و منفی تشکیل شده اند که بر اثر حل شدن نمک ی آنها از هم جدا شده و در محلول حرکت می کنند اینها آزاد به علت داشتن بار الکتریکی سبب برقراری جریان الکتریکی در محلول می شوند.