جواب فعالیت صفحه ۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم رفتارهایی که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و برهم خوردن دوستی ها میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حسادت, عصبانیت الکی, زیاده خواهی, اخلاق.

نویسنده : برای پایدار بودن دوستی می بایست که با دوستانمان خوب حرف بزنیم به آنها بی احترامی نکنیم و حقوق دوستانمان را رعایت کنیم اگر خطایی از دوستمان دیدیم عیب جویی نکنیم بلکه با محبت آمیز ودرخلوت به اوتذکر دهیم با یکدیگر با احترام برخورد کنیم وبیش از حد شوخی نکنیم به دوست وفادار باشیم ودر غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم با دوست مهربان باشیم.

ناشناس : رفتار غیر محترمانه – سخت گیر بودن – راز دار نبودن.

حافظه : از شوخی بی جا بپرهیز که دوستی را از بین می بردشرمنده کردن دیگران موجب جدایی می شود.