جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۴ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهدگذاشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) سیب جدایی تفرقه و دشمنی میان افراد می شود.
ب) کینه و ناراحتی را در دل افراد جامعه می پروراند.
ج) غیبت نوعی تبلیع و اشاعه کارهای ناپسند است.
د) بی اعتمادی در جامعه زیاد می شود.
ه) فرصت جبران اشتباهات از افراد گرفته می شود زیرا اگر فرد بداند که همه از عیب های او با خبر شده اند و دیگر کسی به او اعتماد ندارد، انگیزه ای برایش باقی نمی ماند تا اشتباهش را ترک کند و به این ترتیب می تواند هر گناه دیگری را نیز مرتکب شود و این یعنی نابودی و هلاکت فرد و جامعه.