جواب درک و دریافت صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب درک و دریافت روان خوانی پیرمرد چشم ما بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید.
«هرچه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست تا دست آخر با حقارت زندگی هامان اخت شد.»
2) در کدام بخش متن، دیدگاه آل احمد درباره جایگاه و ارزش نیما بیان شده است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) هرچه بیشتر بر نیما سخت گرفتند، نیما خود را دربرابر دشواری ها آماده ترکرد تا سرانجام با پستی زندگی ما سازگارشد.
2) همچون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته ماند.