جواب فعالیت صفحه ۷۶ کتاب نگارش فارسی چهارم دبستان از زبان جوجه های لانه پرنده متنی در سه بند بنویسید به تصویر صفحه ۶۹ فارسی با دقت نگاه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش چهارم دبستان

از زبان جوجه های لانه پرنده متنی در سه بند بنویسید

صبح شده بود آفتاب عالم تاب نور طلایی خود را بر سر شهر گسترانیده بود. جوجه های آشی و ماشی که در لانه ی خود بر روی درخت منزل کوکب خانم جای خوش کرده بودند از خواب بیدار و با یکدیگر صحبت می کردند.
ماشی از آشی پرسید: «آشی جان، مادر کجاست؟ من گرسنه ام، آخر از دیشب چیزی نخورده ام.»
آشی به ماشی گفت: «عزیزم مادرصبح زود برای تهیّه غذا از خانه خارج شد و کمی صبر کنی ان شا الله با تهیّه غذا به زودی به لانه باز می گردد».
ماشی قبول کرد و به امید آمدن مادر به بازیگوشی مشغول شد.

نویسنده : و بعد مادر آمد و گفت امروز پولی نداشتم
گوشی آرزو داشت دکتر شود وبعد خیلی ناراحتم شد و آهی کشید و گفت کاشکی من هم دکتر بودم و به مادرم کمک می کردم.

مبینا : ماشی سرش به بازی کردن بود،که مادرش به لانه برگشت.ماشی خوش حال شده بود نه حتی گرسنه بود دلش برای مادرش ؛تنگ شده بود سال ها گذشت و او دکتر شد …..

ناشناس : و بعد سالها گذشت گوشی بزرگ شد وبه آرزوش رسید یعنی دکتر شد و مادرش پیر شده بود و پولی نداشت و گوشی امد وبه او پول داد و بهش کمک کرد و تونست قولش را سر جا ببرد….