جواب درک مطلب صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما زبان فارسی چه نقشی در وحدت و یکپارچگی ملت ایران دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : به نظر شما ، زبان فارسی چه نقشی در وحدت و یکپارچگی ملت ایران دارد؟ وحدت مردم برای جلوگیری از دخول دیگر کلمات و همچنین گرفتن آن از دست بیگانگان سبب شد تا مردم با یک دیگر متهد شوند برای نیوفتادن زبان و ملتشان به دست اقوام بیگانه ، تلاش کنند .

مهدی : ایران به دلیل موقعیت خاصّ جغرافیایی و سیاسی خود، از ابتدای تاریخ تاکنون، حوادث بیشماری را پشت سر گذاشته است. آنچه البته این کشور دیرینه سال را در برابر هجوم های گسترده همچنان پا بر جا نگه داشته، هویت ملّی و ایرانی آن بوده است؛ هویتی که در قالب زبان فارسی خود را نشان داده است. این زبان چه در زمان کوروش داریوش با آن صحبت می کردند و منشورها و فرمان های خود را بر روی صخره ها و ستوت ها حک می کردند و چه آن زمان که فردوسی بزرگ، شاهنامه را با آن می سرود تا ریشه ها و علایق ملّی و فرهنگی را با آن حفظ کند و خودشناسی و خودباوری را به ایرانیان نشان دهد، چه هنگامی که مولوی، شاعر بزرگ ادب عرفانی ایران و جهان، آثار خود را با آن سرود، تا اصالت دینی و عرفانی را به مردم بیاموزد و چه هنگامی که سعدی و حافظ، ماندگارترین آثار ادبی خود را با آن نوشتند، همیشه و همواره نقش اصلی و ویژه ای در پایداری ملّت ایرانی و وحدت ملّی بازی کرده و می کند. در حقیقت زبان فارسی همیشه هویت ملّی ایرانیان و اقوام آن را به یکدیگر پیوند داده و اکنون نیز همچنان عامل اصلی وحدت ملّی ایرانیان است.

عسل : مردم ایران همه به زبان فارسی سخن میگویند و وقتی که جنگ بشود همه زبان یکدیگر را متوجه میشوند و میتوانند باهمکاری یکدیگر دشمن را شکست دهند.