جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم بعد از وقوع زمین لرزه چه مواردی را باید رعایت کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به کلید و پریز داخل ساختمان دست نزنید چرا که ممکن است به جهت خراب شدن دیوارها اتصال کرده باشد با احتیاط و بدون هجوم ، با رعایت اصول ایمنی از ساختمان خارج شوید.
فیوز اصلی برق را قطع کنید.
لوله های آب را بررسی و فلکه آب را ببندید.
از تلفن به جز در موارد ضروری استفاده نکنیم.
لوله های گاز را بررسی کنید و شیر گاز اصلی ساختمان را ببندید.

نویسنده :‌برای ایمنی بیشتر هنگام زلزله اولین کاری که میکنیم باید فبوز برق را قطع کنیم برای ابنکه زلزله باعث خرابی دیوار میشود و باکِش امدن امدن وپارگی سیم ها برق به دیوار اتصال کرده وباعث برق گرفتگی میشود.