جواب خودارزیابی صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه هشتم چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه میدانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :  مورچه ها تقسیم کاری دارند ، توانایی بلند کردن چیزی چندین برابر وزن خود را به راحتی دارند ، صدای مورچه جز بلندترین صدا ها است .

مهدی : مورچه ها تقسیم کار دارند. آن هایی که جوان تر هستند از تخم ها پرستاری می کنند – بعضی ها نگهبان و بعضی ها کارگر هستند. بین مورچه ها برخی کشاورز و برخی برده و برخی دامدار و برخی گوشت خوارند. همچنین صدای مورچه جز صداهای بلند است.