جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره ی حکومت کدام یک طولانی تر بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان. دوره حکومت غزنویان طولانی تر بوده است.