جواب خودارزیابی صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی هشتم سه درس که بهلول به جنید آموخت چه بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در خوردن اصل آن است که لقمه حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل، دل، پاک باشد و نیّت درست باشد و آن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهتر و نیکوتر باشد و در آداب خواب، اصل این است که در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد و در ذکرحق باشی تا به خواب روی.