جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) زنده باشد .
ب) شیعه دوازده امامی باشد .
ج) عادل باشد.
د) اعلم (با سوادتر از همه) باشد.