جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا ناصرالدین شاه امتیاز توتون و تنباکو را لغو کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی :ناصرالدین شاه چون وحدت مردم و روحانیون را در مخالفت با قرارداد دید و قدرت وحکومت خود را در خطر دید آن را لغو کرد.