جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم شاپور ساسانی در 260 م والرین امپراتور روم را شکست داد و به اسارت گرفت محاسبه کنید چند سال پیش این رویداد به وقوع پیوسته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1755 سال پیش.