جواب برایم بگو صفحه ۴۱ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم احساس شما از اینکه ببینید شخصی بدون اجازه از وسایل دیگری استفاده می کند چیست با او چه برخوردی می کنید؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ناراحت می شوم، به او تذکر می دهم تا دوباره چنین اشتباهی را مرتکب نشود.