جواب درک مطلب صفحه ۷۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم شما هم مانند شاعر شهید را با یک جمله ی زیبا توصیف کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شهید نامش چون سنگ نشانه ای است بر راه.

دنیا : شهید مثل گل شقایق سرخ است که برای وطن برای آینده و حتی برای سربلندی ما فرزندان کودک نوجوان شهید ها جنگیدند تا ما نسوزیم و در زیر سایه ی آنها باشیم.

بهار :شهدا چون چراغی است درخانه ی ما که جا را روشن میسازد.