جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : تفکر در قرآن: خواندن و پی بردن به سخنان خداوند که در فرآن جمع آوری شده اند، به راحتی او و صفاتش را به ما می شناساند.
تفکر در جهان آفرینش: تفکر از طریق آثار و نشانه ها بر زمین برای هدایت ما قرار داده است، بهترین راه برای شناخت صفات خداوند و عظمت اوست.