جواب پرسش صفحه ۳۲ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم محلول بیوره شناساگر پروتئین هاست کدام یک از مواد مورد آزمایش پروتئین دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سفیده تخم مرع و شیر در تریکب با محلول بیوره بنفش می شودند که نشان دهنده وجود پروتئین است.