جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۶۱ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم بحث کلاسی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت بحث کلاسی صفحه  ۱۶۱ تفکر هشتم

1- عده ای معتقدند که در جامعه ما احترام گذاشتن به دیگران کم رنگ شده است شما تا چه اندازه با این نظر موافقید ؟

2- فهرست افرادی را که باید با توجه به دستورات اسلام حرمت آنها را حفظ کرد و حقوق آنها را رعایت کرد نام ببرید؟

3- چند نمونه دیگر از مصداق های احترام گذاشتن مانند وفا به قول و عهد و پیمان احترام به قانون و مقررات را نام ببرید؟