جواب و پاسخ به فعالیت صفحه ۱۶۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم جملات زیر را تکمیل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جملات زیر را تکمیل کنید فعالیت ۳ صفحه ۱۶۶  تفکر هشتم

مت شما دوستان عزیز در این مطلب قرار است جملات پایین را تکمیل کنیم جملات زیر را تکمیل کنید فردی که نماز میخواند ارزش‌های جای خالی خود را به نمایش می گذارد فردی که صداقت و راستی از خود نشان می‌دهد ارزش‌های جای خالی خود را به نمایش می گذارد ولی از خدا پرستی عدالت آزادگی و بشر دوستی طرفداری می‌کنند و برای تحقق آن به شهادت می‌رسد ارزش‌های جای خالی خود را به نمایش می گذارد ما جواب این بخش قرار خواهیم داد و گشاورزی ذهین بخش نوشته برای مادر نظرات پایین است بفرست تا در همین مطلب قرار بدهیم.

مریم : فردی که صداقت و راستی از خود نشان میدهد ارزش های اخلاقی رابه نمایش میگذارد.
فردی که از خدا پرستی، عدالت ،آزادگی و بشر دوستی طرفداری میکند وبرای تحقیق آن به شهادت می رسد، ارزش های جهانی وذاتی خود رابه نمایش میگذارد..

نویسنده : فردی ک از خداپرستی عدالت ازادگی وبشر دوستی طرفداری می کند و برای تحقق ان ب شهادت می رسد ارزش های دینی خود را ب نمایش می گذارد.ایناز اسماعیلی۱۴.

نویسنده :‌ارزش های اخلاقی در زندگی و آداب معاشرت ارزش فراوانی دارد و باید آنهارا به خوبی فرا گیریم.