جواب و پاسخ به صفحه ۱۶۸ کتاب تفکر وسبک زندگی فعالیت در منزل به انتخاب خود یکی از سوالات زیر را پاسخ دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت درمنزل صفحه ۱۶۸ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم

1- با توجه به اهمیتی که خانواده شما برای آداب معاشرت دارد چند معیار رفتاری بنویسید.

2-  با توجه به اهمیتی که خانواده شما برای محیط زیست قائل است چند معیار رفتاری بنویسید.

نویسنده : باید به دیگران احترام بگذاریم بد رفتاری و بد اخلاقی نکنیمزباله نریزیم درخت هارا قطع نکنبم اتش را روشن نگذاریم.