جواب فعالیت در منزل صفحه ۶۸ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم به داشته های خود در زندگی فکر کنید پدر مادر آب هوا غذا کوه موجودات زنده و غیرزنده همه نعمت ها در صورت کمبود یا نبود هر یک از آنها چه اتفاقی در زندگی شما رخ می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : انسان برای ادامه زندگی به همه نعمت های الهه نیاز دارد.

نویسنده : انسان ها باید از همه نعمت ها برخوردار باشد مثال: آب: آب مایه زندگی است واگر نباشد زندگی نابود می شود .هوا: هوا اگر نباشد اکسیژنی هم برای تنفس نبود ودر اثر نبود اکسیژن می مردیم. درخت: درخت اگر نبود اکسیژن پاک وتمیزی هم نبود.

المیرا ساریخانی : در زندگی خودتان فکر می کنید اگر اب وهوا کوه غذا موجودات زنده ونعمت ها درصورت کمبود یا نبود چه اتفاقی می افتاد.

نویسنده : انسان برای ادامه زندگی خود به تمام نعمت های الهی نیاز دارد محبت،آب،غذا،خوراک،علم و هزاران هزار نعمت دیگر ک بدون هیچ کدام نمیتوان زندگی کرد و زندگی سخت و مختل خواهد شد.

منیره : خداوند تمام موجودات را برای استفاده انسان خلق کرده و از افرینش هر کدام هدفی داشته است.

علی مفتی فیاض : انسان برای ادامه زندگی به همه نعمت های الهه نیاز دارد.

فاطمه : اگر آب هوا غذا و خیلی چیزهای دیگه که لازمه ی زندگیه یک انسان هست نباشد انسان دیگر قادر به ادامه ی حیات نخواهد بودزیرا انسان ها با نعمت های الهی زنده اند.

نویسنده : هر یک از نعمت های الهی بسیار ارزشمند هستند که در صورت نبودن آنها زندگی غیر ممکن است . برای مثال هوا اگر هوا نبود اکشیژنی هم برای تنفس نداشتیم و در اثر نبودن اکسیژن می مردیم .یا آب؟ آب مایه زندگی است و بدون آن هیچ انسان و موجودی نمی تواند زنده بماند اگر آب نبود همه جا خشک می شد و نمی توانستیم به زندگی خور ادامه دهیم. یا پدر و مادر اگر مهر و محبت پدران و مادران ما نبود در زندگی احساس تنهایی می کردیم و نمیتوانستیم مشکلات یا خوشحالی ها یا ناراحتی های خود را با کسی در میان بگزاریم.

نویسنده : همه موجودات برای ادامه زندگی احتیاج به همه این ها دارد و بدون این ها زندگی سخت و دشوار است.

مرضیه:مابایدازنعمت..های.خداسپاس.گذارباشم.مانند……..دونعمت.که.خیلی.برای.من.که.مهم.است.پدر.مادرم.