جواب فعالیت تحقیق صفحه ۴۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم درباره زمان شیوه و طرف مبارزه میرزا کوچک خان جنگلی دوران معاصر ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی زندگی می کرد و بعد از جمع کردن دوستان و یاران خود در شهر رشت به مبارزه با ظلم و ستم حکومت پرداخت.