جواب نگارش صفحه ۱۰۱ کتاب نگارش پایه ششم دبستان عبارت های زیر را مانند نمونه به نثر ساده ی امروز برگردانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. عبارت های زیر را مانند نمونه، به نثر ساده ی امروز، برگردانید.
الف) نثر کهن: نخست کسی، من باشم که بدو گروم.
نثر ساده ی امروز: من نخستین فردی باشم که به او ایمان آورم.
ب) نیکویی گویید و زینهار بدی نکنید.
پ) راست گفتن پیشه کنید.
2. عبارت زیر را در یک بند، کامل کنید
از دروغ گفتن دور باش چون

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. ب) سخن نیکو بگویید و آگاه باش که نباید بدی کنید.
پ) همیشه راست بگویید.
2. از دروغ گفتن دور باش . چون دروغ هایی بزرگ از دروغ های کوچک آغاز می شوند و هر دروغ با خود دروغ های دیگر به دنبال خواهد آورد . وقتی نام انسان به دروغ گویی شهره شود راست او نیز دروغ پنداشته شود.

علی عزیزی : هر کسی که دروغ بگوید از دروغ های کوچک شروع میشود وبه دروغ های بزرگ میرسد واگر قول به یکی از فامیل های خود بدهی بهت باور نمیکنند چون دروغ میگوید پس هیچ وقت دروغ نگوییدبا آرزوی موفقیت.