جواب فعالیت صفحه ۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم علت تغییر پایتخت صفویان را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شاه اسماعیل صفوی تبریز را به پایتختی برگزید تا هم به مرکز قدرت معنوی خاندان خود در اردبیل نزدیک باشد و هم از جایگاه استقرار پیروان و فداییان پرشور خود، ایلهای ترکمان شیعی مذهب در سرزمین آناتولی ، فاصله زیادی نداشته باشد.
مهمترین علل انتقال پایتخت از تبریز به قزوین :
1. نا مناسب بودن موقعیت جغرافیایی تبریز
2. وجود عثمانی ها در غرب و نزدیکی آنها به پایتخت
3. قرار گرفتن شهر تبریز در مسافت دوری از شرق جهت سرکوب ازبکان
4. واقع نشدن شهر تبریز در مرکز امپراطوری صفوی
5. مناسب بودن موقعیت جغرافیایی واستراتژیکی شهر قزوین نسبت به تبریز
6. عدم تهدید پایتخت در قزوین از سوی عثمانیها یا ازبکان
7. علاقه شاه طهماسب برای تغییر دادن پایتخت
یکی از نکات مهمی که در انتخاب قزوین به پایتختی مورد توجه شاهان صفوی قرار نگرفته بود مشکل کم آبی قزوین بود. مشکل کمبود آب قزوین از یک سو، و محاسن شهر اصفهان از سوی دیگر، در آن زمان موجب شد که شاه عباس پایتخت خود را به اصفهان منتقل سازد. اصفهان از آب فراوان زاینده رود برخوردار و دارای مرکزیت جغرافیایی در ایران بود همچنین در مسیر راههای بزرگ بازرگانی قدیم مانند دمشق و حلب در غرب ، و سمرقند و بخارا در شرق ، قرار داشت . علاوه بر این، فراهم بودن شرایط اقتصادی (راه) ، سیاسی (مرکزیت) و کشاورزی (آب زاینده رود) اصفهان موجب شد که این شهر در ادوار مختلف به عنوان پایتخت ایالتی (در دوره آل زیار) و پایتخت حکومتی (در دوره سلجوقیان) انتخاب شود.