جواب فعالیت صفحه ۹۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم علت هجوم مغولان به ایران فقط قتل اعضای کارون تجاری آنها بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر؛ زیرا مغولان به رهبری چنگیز متحد شده و قدرت زیادی به دست آورده بودند. آنها پس از فتح چین و ترکستان ثروت بسیاری کسب کردند و در پی آن بودند که به دیگر سرزمینهای آباد و ثروتمند نیز هجوم آورند. قتلاعضای کاروان تجاری مغول توسط حکومت خوارزمشاهیان به چنگیز خان بهانه مناسبی داد که به ایران حمله کند.