جواب فعالیت صفحه ۷۳ کتاب علوم تجربی پایه هشتم علت همسان بودن یا غیر همسان بودن دوقلو ها را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در دو قلوی همسان سلول تخم یکی می باشد که در مراحل اولیه جنینی به دو قسمت شده وجداگانه دو موجود با ژنتیک مشابه رشد می کنند در دو قلوی غیر همسان لقاح توسط دو گامت نر ودو گامت ماده صورت گرفته در نتیجه خصوصیات ژنتیکی متفاوتی خواهند داشت.