جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پاسخ ها روبروی هر گزینه نوشته شده است:.
1. فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب است (علم آموزی برای همه).
2. در برابر کسی که از او علم می آموزید، فروتن باشید (تواضع نسبت به معلم).
3. علم و دانش گنجی است پایان ناپذیر (ثروت واقعی) .
4. آنان که اهل علم و دانش اند حتی پس از مرگشان زنده اند (زندگی همیشگی).