جواب فعالیت صفحه ۲۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم فرمول مولکولی هر سه ترکیب را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : C2H6 C2H4 C2H2.