جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم فرهنگ چیست شما چه برداشتی از واژه فرهنگ دارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. شیوه مشترک زندگی در یک جامعه، تمام ساخته ها و اندوخته های یک ملت یا یک قوم، آگاهی مشترک اعضای یک جامعه.
فرهنگ را ادوارد تایلور 9191-9381 مجموعه پیچیده ای از دانش ها، باورها هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعه ی خویش فرا می گیرد (اکتساب می کنند) تعریف می کند.
در لغت نامه های فارسی در ذیل فرهنگ معانی «علم و دانش ادب و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا یک ملت، کتاب لغت، نیکویی پرورش و بزرگی، هنر، حکمت و عقل و نیز شاخ درختی که بخوابانند و بر آن خاک ریزند.