جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۶۲ کتاب ادبیات پایه هشتم جواب فعالیت های نگارشی درس هشتم آزادگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- کلمه های تازه شعر را انتخاب کنید و معنی آنها را بنویسید.
2- تفاوت معنایی واژه مشخص شده را در گذشته و امروز بنویسید.
«خار بر پشت، زنی زین سان گام دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟»
3- در سه بیت پایانی شعر، «قافیه»ها را مشخص کنید.
4- با توجه به درس، دلیل آزادگی پیرمرد را بنویسید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- دلق: نوعی جامه ی پشمین که فقیران می پوشند
پشته: توده نوازنده: آنکه نوازش و مهربانی می کند
فرازنده: بلندکننده نژند: اندوهگین
جیب: گریبان دولت: نیکبختی
ثنا: ستایش بالین: بالش
پندار: وهم عطا: بخشش
خرف: کم عقل عزت: سرافرازی
خس: خاشاک
2- دولت در گذشته: ثروت و مکنت و نعمت
دولت در امروز : مسول اجرای قوانین و اداره مملکت
3- شامم و آشامم
خوار و گرفتار
افتادگی ام و آزادگی ام
4- اینکه در مریضی و بستر بیماری نیست و کسی روزی او را نمی دهد و خودش تلاش می کند و روزی حلال کسب می کند و به آدم های بی معرفت گرفتار نشده است.