جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۱۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس شانزدهم 16 پرنده آزادی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- پیشوند «ب» را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته آنها را بنویسید.
آمد افروخته است افکنده بودند
2- در هر یک از جمله های زیر، گروه های اسمی را بیابید و هسته، وابسته ها و نوع هر یک را مشخص کنید.
هر سخن ارزشمند را پاس بدار.
هر روز، یک شعر زیبا بخوان.
دانش آموزان، چند درخت کاشتند.
3- درک و دریافت خود را از این بخش شعر «کودکان سنگ» بنویسید.
«وطنی زاده می شود در چشمها
و افقی دیگر، نمایان …..»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- آمد : بیا.
افروخته است : بیفروخته است.
افکنده بودند : بیفکنده بودند.

نویسنده : سوال ۲
الف)هر سخن ارزشمند را پاس بدار:
هر:صفتمبهم،سخن:هسته،ارزشمند:صفت بیانی
ب)هر روز،یک شهر زیبا بخوان:
هر:صفت مبهم،روز:هسته،یک شعر زیبا:
یک:صفت شمارشی،شعر:هسته،زیبا:صفت بیانی
پ)دانش آموزان،چند درخت کاشتند:
دانش آموزان:هسته،چند:صفت مبهم
درخت:هسته.