جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۲۲ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس هفدهم راز خوشبختی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در متن درس، واژه هایی را که نشانه تنوین دارند، بیابید و بنویسید.
2- در هر یک از جمله های زیر، وابسته های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخص کنید.
الف) این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است.
ب) به آسمان پر ستاره بنگر، تا ببینی چه خلقت شگفت انگیزی است.
پ) از هیچ چیز، بیم مدارید، تاب و تحمل سختی ها را داشته باشید.
3- جدول زیر را کامل کنید. .

4- جمله های زیر را ترجمه کنید.
1) راس الایمان الاحسان الی الناس.
2) I am a student. I live in . . . .
3) I like my books and read them every day.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- مسلما
2- پاسخ به صورت زیر خواهد بود:
3- پاسخ به صورت زیر خواهد بود:
4- 1) بالاترین درجه ایمان، نیکی به مردم است.
2) من یک دانش آموز هستم. در …. زندگی میکنم.
3) من کتابهایم را دوست دارم و آن ها را هر روز می خوانم.