جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۵۰ کتاب ادبیات فارسی هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس ششم راه نیک بختی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در متن درس، شکل نوشتاری کدام واژه ها با شکل گفتاری آنها متفاوت است؟ آنها را بنویسید.
2- بیت های درس را که ردیف دارند، بنویسید و زیر قافیۀ آنها خط بکشید.
3- در مصراع زیر، متمم و مفعول را مشخص کنید.
«زین گفته، سعادت تو جویم»
4- بیت زیر که سرودۀ نظامی است، با کدام قسمت درس ارتباط معنایی دارد؟
غافل منشین نه وقت بازی است وقت هنر است و سرفرازی است

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- خواب، خویش
2- با مادر خویش، مهربان باش آماده خدمتش به جان باش
ردیف: باش – باش قافیه: مهربان – جان
با چشم ادب نگر پدر را از گفته او مپیچ سر را
ردیف: را – را قافیه: پدر – سر
چون با ادب و تمیز باشی پیش همه کس، عزیز باشی
ردیف: باشی – باشی قافیه: تمیز – عزیز
3- متمم : این گفته
مفعول : سعادت تو
4- روزی که در آن نکرده ای کار آن روز ز عمر خویش مشمار