جواب انشا صفحه ۲۲ و ۲۳ کتاب نگارش پایه کلاس یازدهم انسانی تجربی ریاضی فعالیت ۱ موضوعی را انتخاب کنید و با روش بارش فکری طرح نوشته خود را مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش پایه دوازدهم

فعالیت صفحه 22 و 23 کتاب نگارش یازدهم

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در صفحه 22 و 23 کتاب نگارش پایه کلاس یازدهم برای رشته های تجربی انسانی و ریاضی فعالیت هایی برای دانش آموزان خواسته شده است که جواب آن را در پایین برای شما قرار خواهیم داد امیدواریم از سایت ما راضی بوده باشید.

جواب فعالیت 1 صفحه بیست و دو کتاب نگارش یازدهم

1) بیابان
2) بیابان : نا امیدی، خاک، آتش، آب، وحشت، چشمه، ابراهیم، خار، مارمولک، خار، سیاوش، شکوفه، باران.
3) الف) واژه های مرتبط به توصیف بیابان : خاک، آب، ناامیدی، وحشت. ب) واژه های مرتبط به زیبایی در بیابان : چشمه، خورشید، باران، شکوفه
ج) واژه هایی در پیوند با دشواری بیابان و گرمای آتش گونه آن : سباوش، ابراهیم، مارمولک، خار، مار
بند مقدمه : در این بند با نگاهی کلی به موضوع بیابان آغازی مناسب رقم می خورد.
بندهای بدنه : با کنار هم آوردن این بندها و با بهره گیری از دسته بندی انجام شده، بر اساس روابط میان واژه ها د متن سازمان می یابد.
جمع بندی : در این بخش از تولید محتوا، متنی را درباره بیابان گردآورده ایم.

جواب فعالیت 1 کتاب نگارش یازدهم

بخش انتخاب موضوع : برف

بخش بارش فکری : دایره وسط : برف بقیه دایره ها : مادری مهربان – راننده برفی – دخترک کبریت فروش – اشک فقرا – شکر و کفر نعمت – آدم برفی.

بخش طرح نوشته :
عنوان نوشته : برف
بند آغازین : برف مادری مهربان برای زمینیان و هدیۀ آسمون نیلگون است
بند های میانی :
1- دخترک کبریت فروش در آغوش کبریت هایش جان سپرد.
2- کودکی که چشم به راه رانندۀ برفی بود
3- آدم برفی که عاشق تابستان شد
بند پایانی : برف نعمتی برای زمینیان است و هرچیزی هم لطف و عنایت دارد و هم سختی و بی رحمی.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :‌

موضوع : نماز
بارش فکری : خدا ، ایمان ، باور قلبی ، دعا ، یاد خداوند ، وضو ، امنیت ، دل گرمی ، آرامشعنوان نوشته : نماز
بند آغازین : آغازی با در نظر داشتن کلیت نماز و خلاصه بند های نوشته
بند میانی : ۱) تاثیرات نماز ، ۲) باورهای قلبی انسان نسبت به نماز ، ۳) میزان آرامشی که از نماز به انسان منتقل می شود .
بند پایانی : جمع بندی نماز و بدنه های نوشته .

نویسنده : با باریدن برف انسان ها و اهالی دهکده بسیار خوشحال میشوند انها بارش برف را بسیار دوست دارند و بابت بارش برف خداوند را سپاس میگویند.