جواب انشا صفحه ۲۲ و ۲۳ کتاب نگارش پایه کلاس یازدهم انسانی تجربی ریاضی فعالیت ۱ موضوعی را انتخاب کنید و با روش بارش فکری طرح نوشته خود را مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش پایه دوازدهم

فعالیت صفحه 22 و 23 کتاب نگارش یازدهم

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در صفحه 22 و 23 کتاب نگارش پایه کلاس یازدهم برای رشته های تجربی انسانی و ریاضی فعالیت هایی برای دانش آموزان خواسته شده است که جواب آن را در پایین برای شما قرار خواهیم داد امیدواریم از سایت ما راضی بوده باشید.

جواب فعالیت 1 صفحه بیست و دو کتاب نگارش یازدهم

1) بیابان
2) بیابان : نا امیدی، خاک، آتش، آب، وحشت، چشمه، ابراهیم، خار، مارمولک، خار، سیاوش، شکوفه، باران.
3) الف) واژه های مرتبط به توصیف بیابان : خاک، آب، ناامیدی، وحشت. ب) واژه های مرتبط به زیبایی در بیابان : چشمه، خورشید، باران، شکوفه
ج) واژه هایی در پیوند با دشواری بیابان و گرمای آتش گونه آن : سباوش، ابراهیم، مارمولک، خار، مار
بند مقدمه : در این بند با نگاهی کلی به موضوع بیابان آغازی مناسب رقم می خورد.
بندهای بدنه : با کنار هم آوردن این بندها و با بهره گیری از دسته بندی انجام شده، بر اساس روابط میان واژه ها د متن سازمان می یابد.
جمع بندی : در این بخش از تولید محتوا، متنی را درباره بیابان گردآورده ایم.

جواب فعالیت 1 کتاب نگارش یازدهم

بخش انتخاب موضوع : برف

بخش بارش فکری : دایره وسط : برف بقیه دایره ها : مادری مهربان – راننده برفی – دخترک کبریت فروش – اشک فقرا – شکر و کفر نعمت – آدم برفی.

بخش طرح نوشته :
عنوان نوشته : برف
بند آغازین : برف مادری مهربان برای زمینیان و هدیۀ آسمون نیلگون است
بند های میانی :
1- دخترک کبریت فروش در آغوش کبریت هایش جان سپرد.
2- کودکی که چشم به راه رانندۀ برفی بود
3- آدم برفی که عاشق تابستان شد
بند پایانی : برف نعمتی برای زمینیان است و هرچیزی هم لطف و عنایت دارد و هم سختی و بی رحمی.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : موضوع : پاییز

غروب پاییز جمعه بود.شهر ب آرامی در سیاهی شب غرق میشد.تک و تنها پشت پنجره ی اتاقم نشسته بودم و زانوی غم بغل گرفته بودم.
ب خیال خودم داشتم با بغض سختی ک راه نفسم را بسته بود کنار می آمدم؛اما مگر میشد؟
آب دهانم را تند تند قورت میدادم و صورتم را رو ب آسمان میگرفتم ک مبادا اشکم بریزد،این دیگر عمق فاجعه بود.
اما مشکل این بود ک نمیدانستم چ مرگم است،ب درس هایم فکر میکردم؛ولی من مشکل درسی نداشتم.
در خانواده و رابطه با دوستانم جست و جو کردم اما،باز ب بن بست خوردم!همه چیز آرام بود
اما پس این دل را چ شده؟
با بی رحمی دلخوری ها و بغضم را ب پای پاییز زیبا و باران های عاشقانه اش نوشتم.اما عمق وجودم دردم را داد میزد.
احساس خفگی میکردم،دلتنگ آغوش کسی بودم؛مهم نبود آغوش چه کسی…تنها آغوشی ک حس امنیت را ب سر تا سر وجودم تزریق کند.
همینکه میفهمیدم در آن لحظه کسی دوستم دارد برایم کافی بود.
صدای چرخش کلید آمد،ب طرف در دویدم گویا منتظر کسی بودم تا مرا از این مخمصه نجات دهد.
مادرم بود؛همدم روز های سختی و دشوارم…
شاخه گل رزی در دستانم نهاد،سوالی نگاهش کردم ک گفت:گفتم اینو برات بیارم تا پاییز نتونه حال دل دختر بهاری متو بد کنه…

پریچهر : موضوع : معلم

درمورد کسی مینویسم ک همه مدیون ایشان هستند.کسی ک قلمم از توصیف ایشان عاجز است…
معلم مانند باران است،بارانی ک از وجودش برای زنده شدن موجودات مایه میگذارد،بارانی ک وجودش برای همه ی ما لازم است.
معلم؛مثل باران پاک است،بی ریا،بی رنگ،صاف و ساده…
او مثل باران میبارد و ب غنچه ها باز شدن و ب گل ها زندگی طولانی آموزش میدهد.
او همچون باران بر کویر خشک اندیشه ها میبارد و گل های عشق و ایمان را در وجود ها میپروراند.
باران میبارد،معلم هم میبارد با این تفاوت ک باران بر روی زمین و معلم بر روی دانش آموزان…
باران میبارد و زیبایی ها و زشتی ها را فریاد میزند،میبارد و ب خاک جانی دوباره میدهد.
معلم با علمش،با گذشتش،با فداکاری هایش، با مهربانی هایش ب دانش آموزانش چگونه زیستن را می آموزد.
تمام وجودش را می گذارد تا مانند باران زندگی ببخشد
معلم عزیزم تورا ب چ چیزی تشبیه کنم ک روا باشد؟!
ب باران ک پاک و بی ریابر زمین میبارد؟!یا اقیانوسی بیکران ک سر و ته ندارد؟!
اگر الان من توانایی نوشتن دارم ،اگر شما توانایی خواندن دارید همه و همه مدیون معلمانی هستیم ک شمع شدند و سوختند تا ما ب اینجا برسیم و آینده کشور را بسازیم…

پریچهر :‌

موضوع : نماز
بارش فکری : خدا ، ایمان ، باور قلبی ، دعا ، یاد خداوند ، وضو ، امنیت ، دل گرمی ، آرامشعنوان نوشته : نماز
بند آغازین : آغازی با در نظر داشتن کلیت نماز و خلاصه بند های نوشته
بند میانی : ۱) تاثیرات نماز ، ۲) باورهای قلبی انسان نسبت به نماز ، ۳) میزان آرامشی که از نماز به انسان منتقل می شود .
بند پایانی : جمع بندی نماز و بدنه های نوشته .

نویسنده : با باریدن برف انسان ها و اهالی دهکده بسیار خوشحال میشوند انها بارش برف را بسیار دوست دارند و بابت بارش برف خداوند را سپاس میگویند.