جواب برسی صفحه ۱۲۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم فهم و درک درست اعمال زیر انسان را در برابر چه گناهانی حفظ خواهد کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. خواندن سوره توحید
2. درود بر پیامبر در تشهد
3. دعای قنوت
4. حضور در نماز جماعت
5. گفت عبارت ایاک نعبد
6. گفتن عبارت ایاک نستعین

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. گناه شرک نسبت به خدا.
2. گناه دشمنی با پیامبر و اهل بیت.
3. انجام گناه در دنیا.
4. گناه تفرقه.
5. گناه عبادت غیر خداوند.
6. گناه طلب یاری از غیر خدا.

نویسنده : ۱_شرک وبت پرستی
۲-دشمنی با پیامبر واهل بیت
۳-دنیا پرستی
۴-گناه انزوا و تفرقه
۵-عبادت و پرستیدن غیر خدا
۶-طلب یاری از غیر خدا.