جواب فکر کنید صفحه ۸۸ کتاب علوم تجربی پایه ی ششم کلاس ششم همراه با پاسخ کامل بخش الف و بخش ب از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فکر کنید صفحه ۸۸ کتاب علوم تجربی ششم

در این مطلب قرار است که پاسخ این بخش ها را در سایت قرار دهیم بخش الف دانشمندان برای بررسی ارتباط غذایی جانداران در هر محیط شبکه غذایی رسمی کنند اکنون شما نیز با استفاده از زنجیره های بالای یک شبکه غذایی رسم کنید. ب شکل روبرو ارتباط غذای بین چند جانور را نشان می‌دهد اگر جانور به از بین برود با استدلال توضیح دهید کدام جانور در معرض خطر قرار می گیرد به زودی پاسخ این بخش‌ها را در همین پست به شما عزیزان و دانش آموزان خواهیم داد.

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

نرگس : رتباط بین چمد زنجیره غذاییبا یکدیگر را شبکه غذایی می گویند.

امانچ رسولی :‌اگر در شکل رو به رو جانور (ب) ازبین برود جانوران (ت) و (ث) در معرض خطر قرار می گیرند..