جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم ماده وراثتی در یاخته برخی جانداران درون پوششی قرار دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پروکاریوت – زیرا DNA در پوشش هسته وجود ندارد.