حمامی که با شمع گرم میشد اختراع کیست صفحه ۴ کتاب کار و فناوری هفتم اسم نام از سایت نکس لود دریافت کنید.

مخترع حمامی که با شمع گرم میشد

مخترع حمامی که با شمع گرم میشد

مخترعین و نوآوران : شیخ بهایی