جواب فعالیت صفحه ۶۳ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم در آمریکا مراکز و بنیادهای متعددی وجود دارد که همواره در حال بررسی وضعیت کشورها به ویژه کشور ایران هستند به نظر شما صرف این هزینه های هنگفت با چه اهدافی انجام می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 2) تغییر ساختار مدیریتی به نفع خود.
3) اجرای سیاست های خود در آن کشور.
4) در صورت نیاز انجام کودتا و برندازی و ایجاد حکومتی جدید تحت سیطره خود.

الهام : تقویت دموکراسی غربی،تغییر هویت و شخصیت جانعه هدف،تغییر در ارزش ها و الگو های رفتار جامعه،منفردی کردن ایران….