جواب و پاسخ مرحله 1005 بازی آمیرزا یک هزار و پنج ۱۰۰۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : متر، نبض، مضر، ضرب، رضا، تبر، متن، مرتب، مربا، تمنا، تمبر، رانت، نبات، ضامن، رمضان، ضربان، ضمانت.