جواب و پاسخ مرحله 1023 بازی آمیرزا یک هزار و بیست و سه ۱۰۲۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وبا، لبو، توکل، نوبت، کتان، کوبا، کابل، کتاب، تونل، بانو.