جواب و پاسخ مرحله 1136 بازی آمیرزا یک هزار و صد و سی و شش ۱۱۳۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وزن، میز، موز، وزنه، زمین، هیزم، نامه، موزه، زانو، موازی، زاویه، آزمون.