جواب و پاسخ مرحله 1167 بازی آمیرزا یک هزار و صد و شصت و هفت ۱۱۶۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شهر، پشه، پرز، پدر، کره، دره، رشد، دکه، پزشک، زرشک، شهرک، پرده، درشکه.