جواب و پاسخ مرحله 1222 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و بیست و دو ۱۲۲۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیب، نیش، شیب، کیش، تشک، سبک، بست، کشتی، شکست، بیست، تنیس، بستنی.