جواب و پاسخ مرحله 1242 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و چهل و دو ۱۲۴۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باک، باز، شهاب، کوزه، کاوه، کوبا، باکو، آبکش، بازو، شبکه، بشکه، هواکش، باهوش.