جواب و پاسخ مرحله 1259 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و پنجاه و نه ۱۲۵۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اسب، بره، سبد، ساده، سارا، سراب، بهار، برده، اراده، اداره، ارابه.