جواب و پاسخ مرحله 13 بازی فندق سیزده ۱۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برگ، گره، بره، برگه، گربه.